گریل ذغالی | استیک پز استیلاکو

ساخته شده از استنلس استیل

رویه از چدن شیار دار

دارای دو برنر جهت تامین حرارت

دارای سیستم تنظیم میزان حرارت

 

مدل

 نام دستگاه

                   مشخصات              

CG101

استیک پز

بدون گریل

ابعاد ۴۰*۷۵*۶۰

دارای رویه استیل ۲۰  ML

دارای مخزن تخلیه روغن

CG102

استیک پز

بدون گریل

ابعاد ۴۰*۷۵*۹۰

دارای رویه استیل ۲۰  ML

دارای مخزن تخلیه روغن

CG201

استیک پز

نیم گریل

ابعاد ۴۰*۷۵*۶۰

دارای رویه استیل ۲۰  ML– نیمه شیار

دارای مخزن تخلیه روغن

CG202

استیک پز

نیم گریل

ابعاد ۴۰*۷۵*۹۰

دارای رویه استیل ۲۰  ML– نیمه شیار

دارای مخزن تخلیه روغن

CG203

استیک پز

نیم گریل

ابعاد ۴۰*۷۵*۴۵

دارای رویه چدنی– نیمه شیار

دارای مخزن تخلیه روغن

CG204

استیک پز

نیم گریل

ابعاد ۴۰*۶۰*۹۰

دارای رویه چدنی– نیمه شیار

دارای مخزن تخلیه روغن

CG301

گریل ذغالی

ابعاد ۴۰*۷۵*۶۰

دارای رویه چدنی– تمام شیار

CG302

گریل ذغالی

ابعاد ۴۰*۷۵*۹۰

دارای رویه چدنی– تمام شیار

CG401

گریل میکس

ابعاد ۴۰*۹۰*۶۰

دارای  ۶۰CM  ،گریل ذغالی چدنی

 ۳۰ CM ، رویه استیل برای استیک