گرمخانه غذا اداری

 

ظرفیتابعادنوع سوختتعداد طبقاتتوضیحات
۴۰ نفری۱۱۰*۶۰*۶۰برقی – گازی۵بدنه بیرونی استیل خشدار –داخل دستگاه ورق گالوانیزه ضخیم
۷۰ نفری۱۱۰*۶۰*۹۰برقی – گازی۷بدنه بیرونی استیل خشدار –داخل دستگاه ورق گالوانیزه ضخیم
۱۲۰ نفری۱۹۰*۷۰*۹۸برقی – گازی۷ب

دنه بیرونی استیل خشدار –داخل دستگاه ورق گالوانیزه ضخیم