گرمخانه غذا اداری

 

ظرفیت ابعاد نوع سوخت تعداد طبقات توضیحات
۴۰ نفری ۱۱۰*۶۰*۶۰ برقی – گازی ۵ بدنه بیرونی استیل خشدار –داخل دستگاه ورق گالوانیزه ضخیم
۷۰ نفری ۱۱۰*۶۰*۹۰ برقی – گازی ۷ بدنه بیرونی استیل خشدار –داخل دستگاه ورق گالوانیزه ضخیم
۱۲۰ نفری ۱۹۰*۷۰*۹۸ برقی – گازی ۷ ب

دنه بیرونی استیل خشدار –داخل دستگاه ورق گالوانیزه ضخیم