کباب پز گازی و کباب پز سنتی

طول کباب پز سفارشی تا ۲ متر

دهنه ۴۰ ، ۴۵ و ۵۰ طبق سفارش